لغو سفارش

 

چنانچه سفارشی را از طریق سایت یا تلفن به شرکت اعلام نمودید و از خرید منصرف شدید می بایست حداکث تا یک ساعت بعد از سفارش عملیات خرید خود را لغو نمایید.

شرکت میوه نو با کمال میل پذیرای شما در سفارشات بعدی خواهد بود.